img-fluid

Общи условия

Общи Условия на „БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД

 

„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД е лицензиран туроператор, притежаващ  удостоверение за регистрация № РК-01-6486 от 29.01.2010 г.,

 

„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД се намира в гр. София, ж.к. Овча купел, ул. "Маестро Кънев" 60А  /адрес на управление/ и седалище гр. Перник, ул. Бачо Киро 23А.
с работно време от 8.00- 17.00 часа през зимата и 10.00 – 17.00 през лятото

 

Застраховка

 

„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД  има сключен застрахователен договор със застрахователна компания „Евроинс“ АД с адрес на управление гр. София и седалище ул. “Христофор Колумб” 43, телефон 0700-17-241, със застрахователна полица 0650000108/015 от 25.02.2022,  покриващ причинени вреди при неплатежоспособност, несъстоятелност, не разплащане с контрагента, по силата на който застрахователят възстановява платените от туриста суми, както и разликата от непредоставените услуги уговорени в договора.
„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД има сключен договор със застрахователна компания „Евроинс“ АД за медицински разноски /болест, злополука/ покриващи разходите на туриста по време на престоя в страната или чужбина със застрахователна сума 1000.00 лв. /хиляда лева/ на човек, лимит на отговорността на туроператор е 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/.
„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД застрахова всички пътуващи лица, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му е предоставил коректен списък с три имена и дата на раждане.

 „БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД предлага на Възложителя възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване", срещу допълнително заплащане, което зависи от цената на закупения пакет, срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператора има сключен договор.

 

Разплащания

Разплащанията  се извършват в национална валута по банков път: 
“БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД 
ОББ
IBAN: BG16UBBS80021009768030
BIC: UBBSFBG
или в офиса на фирмата: 

гр. София 1000 , ж.к. Овча купел, ул. "Маестро Кънев" 60А
    • График на плащане

Депозитна вноска в размер на 30% - внася се при подписване на договора
Остатъкът от сумата до 7 работни дни преди мероприятието ако не е уговорен различен срок по договор.

 

Минимален брой участници ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми „БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД за ненабрания минимален брой участници в съответни срок преди започване на мероприятието както следва:
   • За пътувания повече от 5 дни – 20 работни дни преди датата на заминаване
   • За пътувания от 5 и по-малко от 5 дни  /с нощувка/– 7 работни дни преди датата на заминаване
   • За еднодневни пътувания – 48 часа преди датата на заминаване

При ненабиране на минималния брой участници и известяване в горепосочените срокове „БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД може да прекрати договора като възстанови взетите плащания или да оферира нова цена за по-малък брой участници. 

Възложителят има право да се съгласи или откаже предложението за нова цена.

 

Рекламации

Подават се в писмена форма в офиса или по електронна поща до 7 дни след приключване на мероприятието.

 

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /при сключен договор/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи списък с трите имена и дата на раждане  на участниците в пътуването и други необходими документи за осъществяването му най-късно 3 работни дни преди началната дата на мероприятието.


ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или  определените от него и “БГ Травел 2009” ООД  ръководители на групата по време на пътуването пряко отговарят за действията и поведението на участниците в мероприятието и не могат да делегират правата си другиму.


ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ТУРОПЕРАТОРА писмено за всяка липса на съответствие на туристическия пакет в хода на изпълнението му най-късно до 7 дни след приключване на мероприятието.  При липса на съответствие на туристическия пакет с договорения и надлежно и своевременно уведомяване за това на ТУРОПЕРАТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви правата си по закона за туризма.


ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да уведоми в писмена форма ТУРОПЕРАТОРА в посочените в чл. 2.6 от този договор срокове за несъбрания минимален брой участници за реализирането на мероприятието.


ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойки: 
* С писмено заявление до ТУРОПЕРАТОРА 20 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е с нощувка и 10 работни дни преди началната дата на мероприятието, когато е без нощувка.
 * Когато не е събран минималния брой участници и предложената нова цена от ТУРОПЕРАТОРА не е приета, при спазването на сроковете за известяване  по чл. 2.6 от този договор;
* При виновно неизпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право замени някои от участниците в пътуването с друг като уведоми ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е с нощувка и 5 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е без нощувка. Възложителят подава три имена и дата на раждане на новия участник към ТУРОПЕРАТОРА. 


ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или пътуващият / чрез законния си представител ако е непълнолетен/ има право да се откаже от пътуването по всяко време преди започването на пътуването. Като по смисъла на чл. 89 ал.2 от закона за туризма ТУРОПЕРАТОРЪТ определя такса за прекратяване както следва:
* Отказ на участник от пътуване с нощувка  до 20 работни дни преди датата на започване на мероприятието – 30 % от сумата на туристическия пакет.
* Отказ на участник от пътуване с нощувка  до 10 работни дни преди датата на започване на мероприятието – 50 % от сумата на туристическия пакет
* Отказ на участник от пътуване с нощувка  в деня на започване на мероприятието – 100 % от сумата на туристическия пакет.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на съобщения, жалби и искания по изпълнението на туристическата услуга като ги депозира към ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма до 7 работни дни след приключване на мероприятието.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на промени и допълнения в договора като те се представят в писмена форма на ТУРОПЕРАТОРА за съгласуване поне 7 дни преди датата на подписване на довора.

 

Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА /при сключен договор/
 

ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да изпълни туристическия пакет според договорките.
ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителна информация за пътуването според изискванията на чл. 82 закона за туризма под формата на декларация за пътуване като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от своя страна я предоставя на законните представители на пътуващите /деца, ученици/ за съгласуване.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи различни от тези включени в приложение 1 към чл. 82, ал.2
ТУРОПЕРАТОРЪТ съхранява предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лични данни / три имена и дата на раждане на пътуващите/ и три имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес на ръководителите по законоустановения начин и ги използва за целите на пътуването / застраховане, оформяне на документацията за транспорт и настаняване за пътуващите и сключване на граждански договори на ръководителите/.  ТУРОПЕРАТОРЪТ унищожава предоставените данни за изпълнение на туристическичт пакет по установеният законов ред.

 

ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да променя цената на пътуването. Освен:
* При несъбрана минимална изискуема бройка за пътуването. 
* При хипотезите на чл.86 закона за туризма като ако увеличението надхвърля 8 % от общата цена 

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на: 

1. Потребителя; 

2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 

3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, продължителност на изчакването на ферибот, причинена от случайни събития, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др./, който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор. 

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка

 

  • БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД си запазва правото да променя последователността на изпълнение на    програмата.

  • Входните такси за посещаваните обекти са актуални към датата на  предоставяне на програмата.БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД  не носи отговорност за евентуалната им промяна и при пътуването се заплащат актуалните към момента входни такси.

  • Туристът обезпечава себе си и/или детето си  с маска, дезинфектант и други средства за лична защита.

  • БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД контролира спазването на мерките за безопасност

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се възползва от възможностите на чл. 88, ал 2, 3 и 6 от закона за туризма.
Независимо от причините и размера на промените в цената ТУРОПЕРАТОРА уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено с обосновка за увеличението и изчисленията не по-късно от 20 дни преди започване на мероприятието.

 

ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност:
    * за точно изпълнение на услугите от туристическия пакет включително и на тези, които не се изпълняват пряко от него, а от негови партньори;
    * за имуществени и неимуществени вреди, причинени по време на предоставената от ТУРОПЕРАТОРА туристическа услуга и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е уведомил за тях своевременно.
    * Да оказва съдействие на пътуващия.

 

Прекратяване на договора

Договорът се прекратя без да се дължат неустойки:
* По взаимно съгласие на страните при спазване на сроковете по този договор.
* При непредвидими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително туристическия пакет.
Договорът се прекратява като се дължи такса за прекратяването при посочените в този закон срокове.

 

Други условия

* Споровете възникнали между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА при изпълнението на договора се решават по доброволен начин, а при несъгласие - от компетентен съд.
* Никой служител или представител на фирмата няма право да променя или отменя условията, задълженията и санкциите в договора и да поема отговорност ако не е изрично упълномощен за това.
* Всички промени във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и са неотменна част договора.

С приемането на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят/ Пътуващият е запознат с утвърдената и актуална към датата на подписване на същите ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД. Чл.21. 

За категориите данни, които БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД, обработва, предоставянето на личните данни на трети лица, права на Потребителя като субект на лични данни, Потребителят подписва и нарочна Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор и общите условия към него.

Нашите партньори