img-fluid

Общи условия

Общи Условия

 

„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД е лицензиран туроператор, притежаващ  удостоверение за регистрация № РК-01-6486 от 29.01.2010 г.,


„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД се намира гр. София, ж.к. Овча купел, ул. "Маестро Кънев" 60А  /адрес на управление/ и 

със седалище гр. Перник, ул. Бачо Киро 23А.
с работно време от 8.00- 17.00 часа през зимата и 10.00 – 17.00 през лятото

 

Застраховка

 

„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД  има сключен застрахователен договор със застрахователна компания „Евроинс“ АД с адрес на управление гр. София и седалище ул. “Христофор Колумб” 43, телефон 0700-17-241, със застрахователна полица 0650000108/011 от 25.02.2021,  покриващ причинени вреди при неплатежоспособност, несъстоятелност, не разплащане с контрагента, по силата на който застрахователят възстановява платените от туриста суми, както и разликата от непредоставените услуги уговорени в договора.
„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД има сключен договор със застрахователна компания „Евроинс“ АД за медицински разноски /болест, злополука/ покриващи разходите на туриста по време на престоя в страната или чужбина със застрахователна сума 1000.00 лв. /хиляда лева/ на човек, лимит на отговорността на туроператор е 25 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/.
„БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД застрахова всички пътуващи лица, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му е предоставил коректен списък с три имена и дата на раждане.

 

Разплащания


Разплащанията  се извършват в национална валута по банков път: 
“БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД 
ОББ
IBAN: BG16UBBS80021009768030
BIC: UBBSFBG
или в офиса на фирмата: гр. София 1000 , ж.к. Овча купел, ул. "Маестро Кънев" 60А
    • График на плащане
Депозитна вноска в размер на 30% - внася се при подписване на договора
Остатъкът от сумата до 7 работни дни преди мероприятието ако не е уговорен в договора различен срок.

 

Минимален брой участници 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми „БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД за ненабрания минимален брой участници в съответни срок преди започване на мероприятието както следва:
    • За пътувания повече от 5 дни – 20 работни дни преди датата на заминаване
    • За пътувания от 5 и по-малко от 5 дни  /с нощувка/– 7 работни дни преди датата на заминаване
    • За еднодневни пътувания – 48 часа преди датата на заминаване
 
При ненабиране на минималния брой участници и известяване в горепосочените срокове „БГ ТРАВЕЛ 2009” ООД може да прекрати договора като възстанови взетите плащания или да оферира нова цена за по-малък брой участници. Възложителят има право да се съгласи или откаже предложението за нова цена.

 

Рекламации
Подават се в писмена форма в офиса или по електронна поща до 7 дни след приключване на мероприятието.

 

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /при сключен договор/ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи списък с трите имена и дата на раждане  на участниците в пътуването и други необходими документи за осъществяването му най-късно 3 работни дни преди началната дата на мероприятието.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и определените от него ръководители на групата по време на пътуването пряко отговарят за действията и поведението на участниците в мероприятието и не могат да делегират правата си другиму.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ТУРОПЕРАТОРА писмено за всяка липса на съответствие на туристическия пакет в хода на изпълнението му най-късно до 7 дни след приключване на мероприятието.  При липса на съответствие на туристическия пакет с договорения и надлежно и своевременно уведомяване за това на ТУРОПЕРАТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви правата си по закона за туризма.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да уведоми в писмена форма ТУРОПЕРАТОРА в посочените в чл. 2.6 от този договор срокове за несъбрания минимален брой участници за реализирането на мероприятието.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойки: 
* С писмено заявление до ТУРОПЕРАТОРА 20 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е с нощувка и 10 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е без нощувка
 * Когато не е събран минималния брой участници и предложената нова цена от ТУРОПЕРАТОРА не е приета, при спазването на сроковете за известяване  по чл. 2.6 от този договор;
* При виновно неизпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право замени някои от участниците в пътуването с друг като уведоми ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е с нощувка и 5 работни дни преди началната дата на мероприятието когато е без нощувка. Възложителят подава три имена и дата на раждане на новия участник към ТУРОПЕРАТОРА. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или пътуващият / чрез законния си представител/ има право да се откаже от пътуването по всяко време преди започването на пътуването. Като по смисъла на чл. 89 ал.2 от закона за туризма ТУРОПЕРАТОРЪТ определя такса за прекратяване както следва:
* Отказ на участник от пътуване с нощувка  до 20 работни дни преди датата на започване на мероприятието – 30 % от сумата на туристическия пакет.
* Отказ на участник от пътуване с нощувка  до 10 работни дни преди датата на започване на мероприятието – 50 % от сумата на туристическия пакет
* Отказ на участник от пътуване с нощувка  в деня на започване на мероприятието – 100 % от сумата на туристическия пакет.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на съобщения, жалби и искания по изпълнението на туристическата услуга като ги депозира към ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма до 7 работни дни след приключване на мероприятието.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на промени и допълнения в договора като те се представят в писмена форма на ТУРОПЕРАТОРА за съгласуване поне 7 дни преди датата на подписване на довора.

 

Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА /при сключен договор/
  ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да изпълни туристическия пакет според договорките.
ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителна информация за пътуването според изискванията на чл. 82 закона за туризма под формата на декларация за пътуване като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от своя страна я предоставя на законните представители на пътуващите /деца, ученици/ за съгласуване.
ТУРОПЕРАТОРЪТ съхранява предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лични данни / три имена и дата на раждане на пътуващите/ и три имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес на ръководителите по законоустановения начин и ги използва за целите на пътуването / застраховане, оформяне на документацията за транспорт и настаняване за пътуващите и сключване на граждански договори на ръководителите/ 

 

ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да променя цената на пътуването. Освен:
* При несъбрана минимална изискуема бройка за пътуването. 
* При хипотезите на чл.86 закона за туризма като ако увеличението надхвърля 8 % от общата цена 

 

  • БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД си запазва правото да променя последователността на изпълнение на    програмата.
  • Входните такси за посещаваните обекти са актуални към датата на  предоставяне на програмата.
  • БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД  не носи отговорност за евентуалната им промяна,
  • и при пътуването се заплащат актуалните към момента входни такси.
  • Туристът обезпечава себе си и/или детето си  с маска, дезинфектант и други средства за лична защита.
  • БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД контролира спазването на мерките за безопасност

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се възползва от възможностите на чл. 88, ал 2, 3 и 6 от закона за туризма.
Независимо от причините и размера на промените в цената ТУРОПЕРАТОРА уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено с обосновка за увеличението и изчисленията не по-късно от 20 дни преди започване на мероприятието.

    ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност:
    * за точно изпълнение на услугите от туристическия пакет включително и на тези, които не се изпълняват пряко от него, а от негови партньори;
    * за имуществени и неимуществени вреди, причинени по време на предоставената от ТУРОПЕРАТОРА туристическа услуга и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е уведомил за тях своевременно.
    * Да оказва съдействие на пътуващия.

 

Прекратяване на договора
 
Договорът се прекратя без да се дължат неустойки:
* По взаимно съгласие на страните при спазване на сроковете по този договор.
* При непредвидими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително туристическия пакет.
Договорът се прекратява като се дължи такса за прекратяването при посочените в този закон срокове.

 

Други условия
* Споровете възникнали между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА при изпълнението на договора се решават по доброволен начин, а при несъгласие - от компетентен съд.
* Никой служител или представител на фирмата няма право да променя или отменя условията, задълженията и санкциите в договора и да поема отговорност ако не е изрично упълномощен за това.
* Всички промени във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и са неотменна част договора.

Нашите партньори